Minggu, 13 Juni 2010

UPACARA ADAT PATURAY TINEUNG SISWA SISWI SDN BATU TULIS 2 BOGOR


1.      Upacara Adat Paturay tineung SDN Batu Tulis 2 akan segera dimulai :
Ø  Kepada tim upacara adat dimohon mempersiapkan diri
Ø  Kepada hadirin harap tenang
2.      Goong 3x

3.      Lengser sila panggung
Anouncer :
Bale Bandung asa suwung
Pamengkang asa lonkewang
Panca niti sepi jempling
Lir sora mere menekung
Ka Yang Agung

4.      Lagu Kidung
Bismillah ngawitan ngidung
Sumilandung ka Illahi
Ka Allah nu maha Heman
Seja numutkeun tarali
Budaya karuhun sunda    
Neda ridoning illahi

Pamunjung ruing mungpulung         
Minangka tilam kaasih
Gelar dina kasenian
Ciri bukti anu pasti
Patepung pikeun paturay
Awaking neda pangaping

Cunduk waktu nu Rahayu
Nyungsi wanci nu mustari
Nya ayeuna gelar mangsa
Papanggig talining lahir
Pendak simpay raga awak
Dina ati nyanggreud deui
Amin ya rabbal alamin mugi gusti nantayungan

5.      Goong 3x
Bewara lengser
Jep angina reureuh heula
Kaula mawa beware
Jep sora simpe heula
Ua arek mawa beja

6.      Lengser turun tipanggung, tuluy ngibing engklak-engklak
Mamang lengser mamang lengser
Kuniang nimbalan pancen
Angkatna ku seuer ceta
Ngengklak ngibing tanda suka
Batur jenuk manka ewuh
Bala rea sing iatna
Sing carincing pageuh kancing
Kumargi raja tos sumping 2x

Lengser dugi kapayun raja dan ratu
Cendok nyembah

7.      Raja lengser
Bagja temen mulya temen beau anaking ……………
Nun …….  Wilujeung rawuh ………… dianti- anti kamari
Dilanglangan kasimpangan di talugkit
Kanu indit ….. sugan geus aya iberan
Iraha dunungan sumping 3x
Umbul-umbul nawaetu, nawaetu rek lumaku
Sumangga anaking linggih
Jung apanjang apunjung 2x
Jung …………. Nanjung …………..

8.      Gending jiro : umbul-umbul maju bari prosesi tari disusul ku para penari
9.      Sanggeus para penari, tari dipayuneun raja ratu persembahan pangbagea penari pangbagea penari :
P1            :  Bagea wilujeng rawuh
                   Ka teteh sumangga linggih
Pa            :  Ulah kasmaran manga niatan
                   Ngambek tangga kabagjaan ……


10.  Iringa-iringan upacara adat jung
Raja+ratu angkat ka panggung

11.  Lengser jeung hapasri turun ti panggung
Mapang bapak Kepala Sakola jeung wakilna
Ibu guru naek ka panggung
Gamelan ngaguruh …….
Sanggeus bapa jeung ibu Kepala Sakola ka panggung
Raja ratu papayun-payun bari sasalaman.

12.  Raja ratu balik deui ka posisi nu tadi
Tuluy sungkeman ka Bapak jeung ibu Kepala Sakola
Permisi Raja jeung Ratu
Ibu ama pupujaning ati
Sim abdi permios
Mugi-mugi dicaangkeun hate
Lulus mulus jero ning babakti
Berkat pang du’anna ama miwah ibu

13.  Raja ratu  balik eui ka posisi nu tadicengkat tina sungkem
Pesen Bapa :
Ujang kasep putra bapa nu diasih
Beau  sing dareket
Ibu bapa rek papatah
Poma hidep ulah nolak

Lamun hidep pinggih jeung kabagjaan
Tong malinaan
Eta the rohmat pangeran
Urang kudu mikaheman
Lamun hidep pinggih jeung kasusahan
Poma ulah aral
Eta ukur cobaan
Kabeh pasti ngalakonan

Pesen ibu :
Ujang nyai putra ibu nu linuhung
Ibu rek wawadi
Simpen di lebeting mannah
Catet di lebeting ati
Lamun hidep hirup ngahunang ngahening
Kudu amis budi
Berehan ka papada jalma
Someah ka balarea
Hirup the aya susah jeung aya bungah
Popa sing tawakal
Sadaya paspas ten gusti
Kabeh bakal ngalakonan

14.  Nyacapkeun kasono
Bapa ngarangkul raja, ibu ka ratu
Di tuturkeun ku jeritna sora suling

15.  Bapa jeung ibu Kepala Sakola masihan ijazah secara simbolis ka raja ratu
Diteruskeun masihan keunang-keunangan ka para juara kelas
Di lajeungkeun masihan pang wilujeung ka raja jeung ratu

16.  Bapa Kepala Sakola sareng ibu dijajap ku lengser searing hapsari ka tempat linggih anu tadi, diteruskeun tim upacara adat turun ti panggung

17.  Upacara adat rengse
MC Tepuk tangan …..
Hadirin demikiannlah prosesi upacara adat yang telah dilaksanakan oleh para siswa siswi Batu Tulis Bogor.
Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih.
Wassalammua’alaikum Wr. Wb


Bogor, 21 Juni 2010
Kepala Sakola

Tidak ada komentar:

Posting Komentar